Parking przy Stadionie Cracovii

Rozpoczęliśmy udostępnianie miejsc parkingowych znajdujących na terenie Stadionu Cracovii przy ulicy Kałuży. Mamy dla Was wszystkie niezbędne informacje.

Cennik

Parking jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00 i w weekendy od 8:00 do 20:00 – opłata za postój wynosi 10zł/h. Istnieje możliwość płatności kartą, jednocześnie zaznaczamy, że liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.
Każda osoba chcąca zaparkować na terenie Stadionu otrzyma specjalny bilet, na który wpisywany będzie numer rejestracyjny, data i godzina wjazdu, a wyjazd będzie możliwy tylko po okazaniu biletu z podbitą pieczątką. Podbić bilet i dokonać opłaty będzie można w Punktach Obsługi Kibica. Kara za zgubienie biletu to równowartość całego dnia parkowania – 120zł.
W ramach parkingu jest również możliwość pozostawienia pojazdu na noc, z wyłączeniem nocy poprzedzających mecze. Wjazd będzie dostępny od godziny 20:00, a wyjazd otwarty do godziny 8:00. Opłata za noc parkowania będzie wynosić 75 zł.

Regulamin

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO
PRZY STADIONIE MKS ,,CRACOVIA” SSA PRZY UL. KAŁUŻY 1 W KRAKOWIE
 
 
1.      INFORMACJE WSTĘPNE
 
1.1.  Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Parkingu przy stadionie przy ul. Kałuży 1 w Krakowie, prowadzonego i zarządzanego przez MKS Cracovia SSA.
 
1.2.  Przez korzystanie z Parkingu rozumie się wjazd na teren Parkingu i korzystanie z niego przez Użytkownika w celu zaparkowania pojazdu. Z momentem wjazdu na teren parkingu Użytkownik zawiera z MKS Cracovia SSA umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w Regulaminie, a tym samym wyraża na nie zgodę. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z Parkingu. Dowodem zawarcia umowy najmu jest bilet parkingowy.
 
2.      DEFINICJE
 
,,Cennik”
Informacja o opłatach za korzystanie z Parkingu wywieszona na wjeździe na Parking;
 
,,MKS Cracovia SSA”
Miejski Klub Sportowy ,,Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000048937, NIP: 6772079476, REGON: 35155323, o kapitale zakładowym 21.840.100,00 zł (wpłaconym w całości).
 
,,Parking”
Obszar zlokalizowany na ternie stadionu przy ul. Kałuży 1 w Krakowie, z wyznaczonymi miejscami postojowymi prowadzony i zarządzany przez MKS Cracovia SSA;
 
,,Regulamin”
Niniejszy Regulamin Parkingu Niestrzeżonego Przy Stadionie MKS Cracovia SSA przy ul. Kałuży 1 w Krakowie;
 
,,Użytkownik”
Osoba korzystająca z Parkingu.
 
 
 
3.      ZASADY DZIAŁANIA i KORZYSTANIA Z PARKINGU
 
3.1.     Parking jest parkingiem płatnym niestrzeżonym, przeznaczonym dla samochodów osobowych.
3.2.     Parking jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00 oraz w soboty i w niedziele w godzinach od 8:00 do 20:00.
3.3.     MKS Cracovia SSA zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zmiany godzin otwarcia Parkingu w danym dniu, przy czym w takim wypadku informacja o zmienionych godzinach otwarcia Parkingu będzie wywieszona na wjeździe na Parking.
3.4.     Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Parkingu i przebywania na jego terenie tylko w godzinach działania Parkingu wskazanych w pkt 3.2., z zastrzeżeniem pkt 3.3.
3.5.     Po upływie maksymalnego czasu postoju równego czasowi otwarcia Parkingu w ciągu danego dnia, MKS Cracovia SSA jest uprawniona do usunięcia pojazdu na koszt Użytkownika. Do czasu usunięcia pojazdu, MKS Cracovia SSA przysługuje odpowiednie wynagrodzenie za czas postoju według Cennika.
3.6.     Teren Parkingu jest objęty monitoringiem.
3.7.     Na Parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome. Niezależnie od powyższego Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń obsługi Parkingu.
3.8.     Dozwolona prędkość na Parkingu wynosi 15 km/h.
3.9.     Na terenie parkingu zabronione jest:
a)       palenie tytoniu i używanie otwartego ognia;
b)       picie alkoholu;
c)       magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
d)       tankowanie pojazdów, za wyjątkiem ładowania pojazdów elektrycznych w miejscach do tego wyznaczonych;
e)       pozostawienie pojazdów z uruchomionym silnikiem;
f)        parkowanie pojazdów uszkodzonych, w tym w szczególności z nieszczelnym wlewem paliwa;
g)       mycie i odkurzanie pojazdów oraz ich konserwacja, w tym wymiana płynów;
h)       przebywanie na Parkingu osób przez okres dłuższy niż jest to konieczne w celu pozostawienia pojazdu lub wyjazdu z Parkingu;
i)         zanieczyszczanie Parkingu.
3.10.  W razie spowodowania przez Użytkownika szkody w mieniu MKS Cracovia SSA lub osoby trzeciej, Użytkownik zobowiązany jest przed opuszczeniem Parkingu do poinformowania obsługi Parkingu o wystąpieniu takiego zdarzenia.
3.11. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia zdrowia lub mienia Użytkownik powinien zgłosić ten fakt na numer telefonu alarmowego 112 oraz w miarę możliwości poinformować o zdarzeniu obsługę Parkingu.
 
4.      WJAZD I WYJAZD Z PARKINGU
4.1.  Przy wjeździe na teren Parkingu Użytkownik zobowiązany jest zatrzymać się i pobrać bilet parkingowy od obsługi Parkingu.
4.2.  Przy wyjeździe z terenu Parkingu Użytkownik zobowiązany jest zatrzymać się i okazać opłacony bilet parkingowy. Użytkownik nie jest uprawniony do wyjazdu z Parkingu przez uiszczeniem opłaty parkingowej.
 
5.      OPŁATA PARKINGOWA
 
5.1.  Wysokość opłaty parkingowej określa się na podstawie stawek zawartych w Cenniku, za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z Parkingu.
5.2.  Opłatę parkingową należy uiścić w kasie Parkingu przed wyjazdem z Parkingu.
5.3.  Po uiszczeniu opłaty parkingowej, Użytkownik zobowiązany jest opuścić teren Parkingu w przeciągu 5 minut, pod rygorem uiszczenia dalszych opłat parkingowych za każdą rozpoczętą godzinę zgodnie z Cennikiem.
5.4.  W razie utraty biletu parkingowego Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty według Cennika, odpowiadającej dwukrotności stawki dziennej.
5.5.  W przypadku utraty biletu parkingowego Użytkownik przy wyjeździe zobowiązany jest wykazać się w sposób wiarygodny uprawnieniami do korzystania z pojazdu. Do czasu okazania stosownych uprawnień pojazd nie może opuścić Parkingu.
 
6.      MIEJSCA PARKINGOWE
 
6.1.  Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. W razie wskazania miejsca parkingowego przez pracownika Parkingu, Użytkownik zobowiązany jest zaparkować pojazd na tak wyznaczonym miejscu.
6.2.  Pojazd może zajmować wyłącznie jedno wyznaczone miejsce parkingowe zgodnie z jego przeznaczeniem.
6.3.  Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy posiadający ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych wydaną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
6.4.  Jeżeli Użytkownik poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu, zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami parkingowymi bądź na miejscach wyznaczonych dla niepełnosprawnych bez posiadania karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej w widocznym miejscu za szybą samochodu, MKS Cracovia SSA będzie uprawniona do:
a)       odholowania pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika;
b)       założenia na pojazd blokady kół;
c)       nałożenia na Użytkownika kary umownej w wysokości 1.000,00 zł, przy czym nałożenie kary nie wyłącza możliwości dochodzenia przez MKS Cracovia SSA odszkodowania na zasadach ogólnych.
 
7.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 
7.1.  Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu Użytkownik nie zawiera z MKS Cracovia umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby MKS Cracovia SSA do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika. W konsekwencji, MKS Cracovia SSA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu Użytkownika powstałe na terenie Parkingu z winy Użytkownika pojazdu, osób trzecich bądź działania siły wyższej. MKS Cracovia SSA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe Użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu Użytkownika.
7.2.  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i MKS Cracovia SSA na terenie Parkingu przez siebie i osoby mu towarzyszące.
 
8.      REKLAMACJE
 
8.1.  Reklamacje dotyczące świadczenia usług w zakresie powyższego Regulaminu, należy składać w formie pisemnej na adres: MKS Cracovia SSA, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków lub elektronicznie na adres: pok@cracovia.pl.
 
9.      RODO
 
9.1.  W związku z zawarciem i realizacją umowy najmu, MKS Cracovia SSA przetwarza dane osobowe Użytkownika i jest administratorem jego danych osobowych. Dane osobowe są również przetwarzane w celach windykacji wewnętrznej i zewnętrznej, postępowań egzekucyjnych, a także realizacji reklamacji.
9.2.  MKS Cracovia SSA przetwarza następujące dane osobowe: numer rejestracyjny pojazdu oraz wizerunek Użytkownika oraz osób mu towarzyszących, jeżeli na Parkingu zainstalowany jest monitoring wizyjny. W przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych i egzekucyjnych przetwarzane są następujące dane; imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, adres e-mail, nr telefonu, numer rejestracyjny, marka pojazdu oraz wizerunek Użytkownika. Użytkownik nie podlega decyzjom opartym wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.
9.3.  Podanie danych osobowych jest zobowiązaniem wynikającym z umowy najmu. Brak podania danych w przypadku procesów reklamacyjnych, windykacyjnych i egzekucyjnych skutkować będzie pobraniem tych danych z rejestrów publicznych.
9.4.  Odbiorcami danych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy najmu są firmy windykacyjne, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz systemów parkingowych i informatycznych, a także podmioty serwisujące te systemy i urządzenia na których są zainstalowane, banki, a w granicach przewidzianym prawem również podmioty, którym MKS Cracovia zobowiązana jest udostępniać takie dane.
9.5.  MKS Cracovia dokłada należytej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej, a w przypadku, gdy są przekazywane poza jej terytorium, dba, by nie były wykorzystane do innych celów niż te w jakich zostały zgromadzone i były przechowywane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom zabezpieczeń.
9.6.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy najmu, a po jej zakończeniu przez okres wymagany prawem, w szczególności zaś przez okres wynikający z regulacji dotyczących rachunkowości i w okresie zapewniającym MKS Cracovia SSA możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z umową najmu.
9.7.  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo:
a)       uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b)       dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c)       usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d)       ograniczenia przetwarzania danych,
e)       przenoszenia danych,
przy czym zgodnie z RODO uprawnienia wskazane powyżej nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.
9.8.  Realizuje uprawnień, o których mowa w pkt 9.7. następuje w formie pisemnej na adres: MKS Cracovia SSA, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków lub elektronicznie na adres: pok@cracovia.pl. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia żądania wraz z uzasadnieniem.
9.9.  Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

CRACOVIA TO RÓWNIEŻ