Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MKS Cracovia SSA

  25.05.2018
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MKS Cracovia SSA
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportową Spółkę Akcyjną.

  ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI

  Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportową Spółkę Akcyjną ma zastosowanie do przekazanych MKS Cracovia SSA danych osobowych do celów promocyjnych i marketingowych oraz związanych z realizacją zawartej z MKS Cracovia SSA umowy.

  W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli MKS Cracovia SSA w zakresie działań marketingowych - podanie danych jest w pełni dobrowolne.

  ADMINISTRATOR

  Administratorem danych osobowych jest Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków,  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000048937, NIP 677-20-79-476, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.840.100,00 złotych, wpłaconym w całości  (dalej: „MKS Cracovia SSA")

  DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH

  Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez MKS Cracovia SSA  prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

  Miejski Klub Sportowy Cracovia Sportowa Spółka Akcyjna


  Ul. Józefa Kałuży 1

  30-111 Kraków

  Tel: +48 12 29 29 100

  rodo@cracovia.pl

  PODSTAWA PRAWNA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA

  Dane udostępnione MKS Cracovia SSA będą przetwarzane w podanych poniżej celach.

  I. CEL: uczestnictwo w szkoleniu sportowym oraz we współzawodnictwie sportowym w hokeju na lodzie lub piłce nożnej, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

  OKRES PRZETWARZANIA: okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z udziału w szkoleniu lub we współzawodnictwie sportowym i związaną z tym realizacją umowy

  W przypadku uczestnictwa w szkoleniu lub we współzawodnictwie sportowym Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Ci udziału w treningach oraz zawodach sportowych w ramach drużyn prowadzonych przez MKS Cracovia SSA, w tym drużyn zgłoszonych do udziału w rozgrywkach przez MKS Cracovia SSA. Dane te będą również udostępniane organizatorom tych rozgrywek.

  II. CEL: promowanie w mediach działalności, usług i produktów MKS Cracovia SSA,PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

  OKRES PRZETWARZANIA : do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)

  W przypadku prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej dane osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów przedstawicieli MKS Cracovia SSA z mediami i w celu promowania w mediach działalności, usług i produktów MKS Cracovia SSA. W szczególności może to obejmować publikowanie i rozpowszechnianie informacji o Twoim udziale w szkoleniu i/lub współzawodnictwie sportowym w ramach działalności prowadzonej przez MKS Cracovia SSA.

  W przypadku wyrażenia zgody na takie przetwarzanie danych osobowych - zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH". Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

  III. CEL: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

  OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów

  W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Tobą, a MKS Cracovia SSA, dane podane przez Ciebie będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

  IV. CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO

  OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów prawa

  W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Twoją rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jesteś stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Twój pracodawca lub podmiot, z którym współpracujesz lub gdy zostało wykonane na Twoją rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

  V. CEL: potwierdzenie wykonania obowiązków oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

  OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z  przepisów

  Dane wprowadzone na dowolnym formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób przekazane przedstawicielowi MKS Cracovia SSA mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie zobowiązań MKS Cracovia SSA oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko MKS Cracovia SSA. Dotyczy to sytuacji, gdy jesteś stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia.

  Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania zobowiązań i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

  Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

  UPRAWNIENIA

  Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci prawo do :

  1/ dostępu do danych;

  2/ sprostowania danych;

  3/ usunięcia danych;

  4/ ograniczenia przetwarzania danych;

  5/ przenoszenia danych;

  6/ sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);

  7/ cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

  Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

  W celu realizacji przysługujących Ci uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH".

  Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Ci prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  ODBIORCY DANYCH, PRZEKAZANIE DO PAŃSTW TRZECICH

  Informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa spoza UE, w którym prowadzi działalność podmiot współpracujący z MKS Cracovia SSA.

  Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi MKS Cracovia SSA podejmuje współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji, działań marketingowych i promocyjnych oraz obsługi działalności MKS Cracovia SSA.

  Dane mogą być również udostępniane organom władzy publicznej, organom ścigania lub organizatorom rozgrywek w piłkę nożną (MZPN, PZPN, EKSTRAKLASA S.A., FIFA i UEFA)  lub hokeja na lodzie (PZHL, PHL, IIHF, CHL).

  W przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, w stosunku którego nie została wydana decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, MKS Cracovia SSA stosuje odpowiednie zabezpieczenia poprzez standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy (zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt c) i d) RODO).

  Zapytania dotyczące przetwarzania danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie z informacjami podanymi w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH".

  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności zawodowej.

  Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  NOTA PRAWNA

  Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MKS Cracovia SSA stanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych MKS Cracovia SSA. Informacja jest jednocześnie utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, który podlega ochronie. Zabrania się jej powielania lub wykorzystywania w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem.

  CRACOVIA TO RÓWNIEŻ