Dla akcjonariuszy

Zarząd spółki Miejski Klub Sportowy "Cracovia" Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka"), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Krakowie, pod adresem: ul. Józefa Kałuży 1, 30-111 Kraków, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 9:00 do 15:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd informuje jednocześnie, iż moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie, z mocy prawa, z dniem 1 marca 2021 roku. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, skutkiem czego od dnia 1 marca 2021 roku za akcjonariuszy Spółki będą uważane wyłącznie osoby wpisane do rejestru akcjonariuszy.

Do dnia 1 marca 2026 roku dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

CRACOVIA TO RÓWNIEŻ